Illustration Attefallshus

Attefallshus och andra lovbefriade åtgärder

Reglerna för de så kallade attefallshusen innebär att du får uppföra ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter eller en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter utan bygglov.

Nya regler för komplementbostadshus börjar att gälla den 1 mars 2020. Utökningen gäller bara för de attefallshus som är till för bostadsändamål. De attefallhus som används för garage, gäststuga, förråd eller liknande får högst vara 25 kvadratmeter. Oavsett användningsområde krävs det en anmälan och ett startbesked innan du får börja att bygga.

Likaså får ett en- eller tvåbostadshus byggas till med högst 15 kvadratmeter utan lov. Dessutom får du utan bygglov bygga upp till två takkupor på ditt hus. Dessa bygglovsbefriade åtgärder får bara utföras under vissa förutsättningar och det finns tydliga regler om var dessa ny- och tillbyggnader får uppföras på tomten. På Boverkets webbplats och genom deras film "Vad gäller för Attefallshus" kan du ta del av reglerna för de så kallade Attefallshusen.

Du måste anmäla åtgärderna och invänta startbesked
Glöm inte att dessa åtgärder först måste anmälas till  byggnadsnämnden som ska utfärda ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. Beslutet ska ha vunnit laga kraft vilket sker fyra veckor efter beslutsdatum. Om du inte inväntar ditt startbesked kommer byggnadsnämnden påföra dig en sanktionsavgift.

Anmälan ska innehålla tydliga ritningar så byggnadsnämnden kan bedöma åtgärdens lämplighet. Från det att anmälan inkommit kan det ta upp till tio veckor innan ett startbesked utfärdas.

Observera att det är förenat med höga sanktionsavgifter om en åtgärd påbörjas utan att startbesked är utfärdat.

Bygglovsfria altaner
Den 1 juli 2019 trädde ändringar i kraft som innebär att det varken krävs bygglov eller anmälan för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus om altanen är högst 1,8 meter, byggs inom 3,6 meter från bostadshuset och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Undantagen gäller inte i anslutning till en byggnad eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det är byggnadsnämnden som bedömer om bygglov krävs utifrån plan- och bygglagstiftningen.  På Boverkets webbplats och genom deras film "Bygglovsfria altaner" kan du ta del av reglerna för bygglovsfria altaner.

Regeringen föreslår utökad byggnadsarea (BYA) till 30 kvadratmeter för komplementbostadshus
Regeringen föreslår att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus utökas från nuvarande 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter (BYA) och att ändringen i Plan- och bygglagen börjar att gälla den 1 mars 2020. En ökad byggnadsarea (BYA) för komplementbostadshus på 30 kvadratmeter ger en bostadsarea (BOA) på cirka 27 kvadratmeter. Idag gäller största tillåtna byggnadsarea (BYA) för komplementbostadshus 25 kvadratmeter vilket ger en boaera (BOA) på cirka 22 kvadratmeter. Läs mer på Regeringens webbplats där det även finns en länk till lagrådsremissen.