Rivning

Ska du riva en byggnad eller del av byggnad krävs det i många fall rivningslov, i vissa fall räcker det med en anmälan. Läs mer om detta nedan och kontakta gärna bygglovsenheten om du har frågor om rivningslov.

Rivningslov
Inom ett område med detaljplan behöver du rivningslov för att riva en hel byggnad eller del av en hel byggnad. Att flytta en byggnad räknas också som rivning. Du kan ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar.

När behöver du inte rivningslov?
Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser så får du riva till exempel ett skärmtak och en friggebod som inte krävt bygglov för att uppföras. Utanför ett område med detaljplan behöver du inte söka rivningslov för att riva en byggnad eller del av en byggnad som får uppföras utan bygglov, exempelvis mindre komplementbyggnad och ekonomibyggnad. Om åtgärden inte kräver lov krävs det oftast en anmälan istället.

Prövningen
Vid en ansökan om rivning ska byggnadsnämnden pröva om det finns ett rivningsförbud för byggnaden i detaljplan och att byggnaden inte bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.