Hur du ansöker och anmäler

Ansökan om bygglov ska behandlas av byggnadsnämnden inom tio veckor räknat från att handlingarna är kompletta, för anmälan gäller fyra veckor från att handlingarna är kompletta. Var därför ute i god tid när du ansöker och anmäler.

Skriv tydligt och kom ihåg att fylla i person- eller organisationsnummer samt rätt fastighetsbeteckning. Ansökan, anmälan, anmälan om kontrollansvarig, beställning av nybyggnadskarta samt den ifyllda kontrollplanen ska vara underskriven av alla parter.

Handlingar för bygglovsansökan och anmälan
Tillsammans med blanketten "Ansökan om bygglov" eller "Anmälan" ska du bifoga ritningar, anmälan om kontrollansvarig och teknisk beskrivning.

Ritningar
Alla ritningar ska vara skalenligt upprättade och tydligt måttsatta. Det går bra att rita för hand, men använd linjal och rita tydligt. Var noga med att på varje ritning uppge vilken fastighet som avses, i vilken skala ritningen är upprättad samt i vilket format. Samtliga ritningar ska skickas in i två exemplar i A4- eller A3-format. Bifoga följande ritningar:

  • Situationsplan som visar var på fastigheten åtgärden ska utföras. Gränser till grannfastigheter ska finnas med liksom eventuella befintliga byggnader. Här redovisas också hur marken ska anordnas med exempelvis utfarter och slänter. Vid nybyggnad inom detaljplanelagt område ska situationsplanen ritas utifrån en nybyggnadskarta vilken beställs mot en avgift genom bygglovsenheten.

Nybyggnadskartan, för fastigheter inom detaljplanelagt område, kan tas fram först när följande förutsättningar finns:
- tomten är avstyckad och fastighetsgränser är införda i fastighetskartan/fastighetsregistret
- utbyggnad av gata, vatten- och avloppsledningar och elledningar är klart

Vid andra åtgärder än nybyggnad kan e-tjänsten Skapa tomtkarta användas. Där fyller du i den adress som gäller för den fastighet som åtgärden avser, en tomtkarta skapas i pdf-format. Skulle fastighetens yta vara så stor så att den inte kan visas på en A4 får du ett felmeddelande om detta, vänd dig då till bygglovsenheten för att få ut tomtkartan.

  • Planritning som visar hur byggnadens våningsplan utformas med rumssamband, dörr- och fönsterplaceringar. Om du ska bygga till befintlig byggnad ska hela eller delar av den befintliga byggnaden vara med på planritningen, men det ska tydligt framgå vad som är nytt.

  • Fasadritning som visar byggnadens yttre utformning sett rakt framifrån. Fasadritningar ska upprättas från alla håll från vilket man kan se byggnaden. På fasadritningen ska placering av dörrar, fönster och skorsten framgå. Om marknivåerna ska ändras i samband med byggnationen ska detta framgå av fasadritningen, du ska då rita in både befintlig marknivå och tänkt nivå.

  • Sektionsritning som visar placering av bjälklag, rumshöjd, takvinkel och byggnadshöjd.

Anmälan om kontrollansvarig
Huvudregeln säger att det i varje bygglovsärende ska finnas en kontrollansvarig som ska hjälpa dig som är byggherre att kontrollera byggnadsarbetena. I enklare ärenden såsom inglasade uterum och plank kan byggnadsnämnden frångå detta krav. Du kan på Boverkets webbsidor söka fram certifierade kontrollansvaríga.

Teknisk beskrivning
På blanketten "Teknisk beskrivning" anger du hur grunden, väggar, bjälklag och tak är uppbyggt med material och dimension. Du ska också ange värme-  avlopps- och ventilationssystem. Du kan beskriva detta i ett egenhändigt utformat dokument, genom ritningar eller använda blanketten från Habo kommun som finns under "Länkar".

Handlingar för rivningslov eller anmälan om rivning
Ska du riva befintlig byggnad, använd blanketten "Ansökan om lov" bifoga en rivningsplan som innehåller en dokumentation på hur rivningsavfallet kommer att hanteras samt ritningar och fotografier. Observera att det finns särskilda regler för hantering av farligt avfall. Har du frågor gällande rivning kontakta oss på bygglovsenheten. Vid större rivningsåtgärder kan byggnadsnämnden ställa krav på att en kontrollansvarig ska utses. 

Förhandsbesked
Vid ansökan om förhandsbesked ska du använda blanketten "Ansökan om lov" och bifogen en situationsplan (ritas på ett kartutdrag) som visar var åtgärden ska utföras. Kartutdraget kan du själv få ut genom e-tjänsten  Skapa tomtkarta. Där fyller du i den adress som gäller för den fastighet som åtgärden avser, en tomtkarta skapas i pdf-format. Skulle fastighetens yta vara så stor så att den inte kan visas på en A4 får du ett felmeddelande om detta, vänd dig då till bygglovsenheten för att få ut tomtkartan.

Du behöver inte ange exakta mått eller utformning på byggnaden, men du ska visa var den ungefär ska placeras och ange vad den ska användas till. Det är bra om du även visar ungefärlig vägdragning till byggnaden. Observera att ett positivt förhandsbesked inte ersätter en bygglovsprövning.

Strandskyddsdispens

Vid ansökan om strandskyddsdispens måste du noga ange var åtgärden ska utföras och vad åtgärden syftar till. Du ska också tydligt ange vilken mark du avser att privatisera, en så kallad tomtplatsavgränsning. Tomtplatsavgränsningen ska tydligt måttsättas och du ska även ange hur nära strandlinjen åtgärden respektive tomtplatsavgränsningen ska placeras.

Marklov
Ska du justera marknivån på din fastighet inom detaljplanelagt område, använd blanketten "Ansökan om lov" och med den bifoga en situationsplan som visar åtgärdens utbredning, samt sektioner som visar marknivåerna på tomten. Markens nuvarande nivå samt nivån efter åtgärden ska tydligt framgå.

Anmälan om installation eller ändring av eldstad 

Ska du ändra eller installera en eldstad ska du använda blanketten "Anmälan" och med den bifoga två exemplar av planritning som visar eldstadens och rökkanalens placering, fasadritning som visar skorstens placering samt en situationsplan där den byggnad som eldstaden ska placeras i är inringad. För att få ut en situationsplan använd gärna e-tjänsten Skapa tomtkarta. Där fyller du i den adress som gäller för den fastighet som åtgärden avser, en tomtkarta skapas i pdf-format. Skulle fastighetens yta vara så stor så att den inte kan visas på en A4 får du ett felmeddelande om detta, vänd dig då till bygglovsenheten för att få ut tomtkartan.