Vanliga frågor med svar

Finns din fråga inte med nedan är du välkommen att mejla din fråga till bygg@habokommun.se

Hur lång är handläggningstiden för ett bygglov?
När vi har kompletta handlingar har vi enligt plan- och bygglagen tio veckor på oss att fatta ett beslut. Vårt mål är att beslut ska fattas inom sex veckor.

Jag ska sätta in en kassett i min öppna spis, behöver jag göra en anmälan?
Ja, det kräver en anmälan då vi ser det som en väsentlig ändring av en eldstad. Även om det görs en förbättring av eldstaden så blir temperaturerna betydligt högre med en insats vilket gör det till en väsentlig ändring. Denna åtgärd ska även kontrolleras och godkännas av skorstensfejarmästaren eller annan sakkunning.

Kan jag börja bygga när jag fått mitt bygglov eller gjort min anmälan?
Nej! Enligt plan- och bygglagen ska du invänta ett startbesked innan du sätter igång. I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas före ett startbesked kan ges. I enkla ärenden får du ett startbesked samtidigt som beviljat lov. Observera att startbesked krävs både för ärenden som kräver bygglov och anmälan.

Kan jag använda min byggnad när den är klar?
Nej! För att få ta anläggningen eller byggnaden i bruk krävs att vi har utfärdat ett slutbesked eller ett interimistiskt slutbesked. I enklare ärenden kan slutbesked ges när kontrollplanen och intyg från sakkunninga inlämnats. Om byggnaden tas i bruk utan slutbesked är byggnadsnämnden skyldig att ta ut sanktionsavgifter för det.