Avgifter byggnadsnämnden

För handläggningen av ditt ärende tar byggnadsnämnden ut en avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Även vid ett avslagsbeslut eller återtagen ansökan/anmälan utgår en avgift. Du kan ta del av plan- och bygglovstaxa via rubriken länkar.

Sanktionsavgift
Om du bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagen kommer byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift vilken är mycket hög. Det kan till exempel inträffa om åtgärden som avses i lovet eller anmälan påbörjas innan ett startbesked utfärdats eller om en byggnad tas i bruk innan slutbesked utfärdats.