Tre barn tittar på en lärplatta.

Digitalisering

Vi vill använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla och främja barns och elevers lärande. Vi använder också digitala verktyg för att kontinuerligt effektivisera vår administration.

Tillgång till digital teknik
I Habo har alla elever i årskurserna 1-9 har var sin lärplatta. Förskolor har upp till tre lärplattor per avdelning. Genom att erbjuda god tillgång till digital teknik vill vi öka förutsättningarna för våra barn att utveckla digital kompetens.

Digital kompetens
Digital kompetens handlar om att använda och förstå digitala system och tjänster. Att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt ingår också i digital kompetens. Det handlar också om att, med hjälp av digitala verktyg, stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Digital kompetens tar sig ständigt olika uttryck och förändras över tid. Det ställer stora krav på skolans lärare. Det kräver också en strategisk förändringsledning med hög grad av förståelse för digitaliseringens möjligheter.

Under 2018 ingår lärare och ledare i nationell kompetensutveckling genom Erasmus+. Kompetensutveckling förväntas höja den digitala kompetensen bland lärare och ledare i barn- och utbildningsförvaltningen. Ett strategiskt förändringsarbete är under planering och ska genomföras under 2018-2019. Målbilden är att alla barn och elever i Habo kommun har hög digital kompetens som används för att utveckla och fördjupa lärande.

Verksamhetsstöd
Barn- och utbildningsförvaltningen använder Sharepoint, en webbportal som består av flera olika mötesplatser. Dessa mötesplatser är till för samarbete, information, kommunikation och dokumentation för personal och barn/elever i förskola och skola. Inom förskolan erbjuds även vårdnadshavare tillgång till sitt barns förskolas mötesplats.

I Habo används även Office 365. Alla lärare och elever har Office-konto med tillhörande funktionaliteter, som underlättar det dagliga arbetet. Office 365 kan användas hemifrån var man än befinner sig med sin enhet. Fria licenser följer med för att användas på hemdatorer om så önskas.

Office 365 omgärdas av bestämmelser enligt personuppgiftslagen (PUL). Det innebär att man inte får ladda upp information av integritetskänslig karaktär. Datainspektionens anvisningar för använding av molntjänster ska följas av barn, elever och personal i Habo kommun.