Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Habo kommun har ansvar för att de som bor i kommunen får studera på Lärvux om de vill. Kommunen ska också arbeta för att den som har rätt till Lärvux blir intresserad av att studera där.

Du som inte har de kunskaper som man får på särskolan har rätt att studera på Lärvux. Du ska också vara 20 år, bo i Sverige och klara av utbildningen på Lärvux.

Lärvux ska ge dig kunskaper så att du bättre klarar av att arbeta, bo och ha en bra fritid, och ge dig kunskaper så att du kan fortsätta att studera. Undervisningen ska passa varje elev och vad den behöver. Utbildningen kan vara på ditt eget språk om du inte kan svenska, men då ska du också få undervisning i svenska.

Undervisningen sker i Jönköping.

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Lärvux ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig, egen skolform. Utbildningen omfattar grundläggande lärvux, vilket motsvarar obligatoriska särskolan (nivåerna träningsskola och grundsärskola) samt gymnasial lärvux motsvarande utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Du får delta i särskild utbildning för vuxna

Vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år. Eleven ska sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.