Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Grundsärskolan har en egen läroplan. Den första delen, skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer är i princip likalydande med övriga läroplaner. I den andra delen finns anpassade kunskapskrav för grundsärskolan.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. De läser utifrån ämnesområden.

Elever som läser ämnen i grundsärskolan kan få sin undervisning i grundskoleklass. Där studerar eleven efter särskolans kursplan och kunskapskrav i en vanlig grundskoleklass. Undervisningen sker i elevens vanliga skola och eleven deltar i klassens arbete.

Elever som läser utifrån ämnesområden eller ämnen kan få sin undervisning i grundsärskoleklass. Genom ett samverkansavtal med Jönköpings kommun erbjuds de elever som har behov av särskoleklass sin undervisning där. Mer information om grundsärskolan hittar på Jönköpings kommuns hemsida.

Fritidshemsverksamhet

Fritidsverksamhet för elever i särskolan är förlagt antingen till skolenheten eller ett fritidshem som ligger nära hemmet. Kommunen har enligt skollagen skyldighet att erbjuda fritidshemsverksamhet till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Ungdomar över 13 år, som har en funktionsnedsättning och inte kan klara sig själva hemma, kan få så kallad korttidstillsyn.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn innebär en förlängning av fritidshemsverksamheten och ger ungdomar möjlighet till tillsyn före och efter skolans slut, under lovdagar, UFA-dagar och längre lov. Korttidstillsyn är inskrivet i lagen om stöd och service för vissa med funktionsvariation, LSS.

Ansökan om korttidstillsyn enligt LSS görs hos kommunens biståndshandläggare.