Våra strategier

För att nå våra verksamhetsmål navigerar vi med hjälp av fem strategier. Strategierna präglar bland annat hur vi utformar kompetensutveckling och hur vi prioriterar vårt centrala stöd till rektorer och lärare.

Kollegialt lärande

Vi ser kollegialt lärande som en strategi för att utveckla verksamheten. Kollegialt lärande innebär ett strukturerat erfarenhetsutbyte som innehåller reflekterande inslag och ett ömsesidigt stödjande samarbete. Genom att skapa förutsättningar för kollegialt lärande vill barn- och utbildningsförvaltningen bidra till att skapa en lärande organisation som kontinuerligt undersöker och lär mer om sin praktik.

Vetenskapligt förhållningssätt

För att vårt kollegiala lärande ska vara effektivt och framgångsrikt använder vi ett vetenskapligt förhållningssätt på alla nivåer i verksamheten. Det innebär att vi har en systematisk och undersökande kultur där vi kritiskt granskar, använder och utvärderar forskningsresultat utifrån vår erfarenhet, våra behov och det sammanhang vi befinner oss i.

Modern lärmiljö

Vi vill erbjuda våra barn och elever en modern lärmiljö. Det innebär bland annat att vi har tillgång till modern teknik och har god digital kompetens bland våra lärare och ledare. Med teknik och digital kompetens vill vi fördjupa och utveckla barn och elevers lärande.

Lust att lära

Enligt läroplanerna för vår verksamhet ska utbildningen bidra till en livslång lust att lära. Lust att lära är för oss ett begrepp som beskriver när inhämtningen av kunskap medför en känsla av glädje och tillfredställelse. Lärande och utveckling drivs av inre motivation. En positiv och tillåtande miljö där eleverna känner sig trygga, accepterade och delaktiga ser vi som grundläggande förutsättningar för ett lustfyllt lärande.

Tidiga insatser

Tidiga och väl utformade insatser lägger en stabil grund för framtiden och för att varje elev ska nå kunskapsmålen. I Habo kommun genomför vi kontinuerligt screening för att säkerhetsställa att barn och elever ges anpassningar och/eller särskilt stöd tidigt.

Förvaltningen driver projekt kring skolnärvaro för att förebygga och åtgärda skolfrånvaro. I elevhälsoteam samverkar elevhälsan med skolans övriga personal kring såväl elevers närvaro, psykisk och fysisk hälsa samt kunskapsutveckling.