Taxa och taxebestämmelser

I Habo kommun tillämpas så kallad maxtaxa. Maxtaxan innebär att avgiften beräknas efter hushållets sammanlagda inkomster före skatt. Inkomsttaket ligger på en sammanlagd månadsinkomst på 49 280 kronor. Maxtaxan för barn i förskola är högst tre procent av inkomsten, dock högst 1 478 kr för första barnet. För det andra barnet betalas två procent av inkomsten (max 986 kronor). För det tredje barnet betalas en procent (max 493 kronor) av inkomsten. För ytterligare barn betalas ingen avgift.

Avgift betalas i efterskott under årets samtliga tolv månader, från och med placeringsdatum. Vid nyplacering erbjuds en veckas avgiftsfri introduktion (gäller ej vid omplacering).

Taxan beräknas på två tidsintervaller, heltid och deltid. Med heltid avses tid över 15 timmar per vecka och deltid upp till 15 timmar per vecka.

Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Närvarotid upp till 15 timmar per vecka
Barn 1: avgift 2 % av inkomsten (högsta avgift är 986 kr)      
Barn 2: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 493 kr)      
Barn 3: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 493 kr)

Närvarotid mer än 15 timmar per vecka
Barn 1: avgift 3 % av inkomsten (högsta avgift är 1 478 kr)
Barn 2: avgift 2 % av inkomsten (högsta avgift är 986 kr)
Barn 3: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 493 kr)

Allmän förskola (3-5 år)
Från och med september det året ditt barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan (allmän förskola). Alla förskolor erbjuder allmän förskola mellan kl. 08.15 - 11.15 alla dagar i veckan. Från och med augusti det år då barnet fyller 4 år erbjuds även alternativet 3 dagar per vecka med 5 timmar per dag. Tidens utläggning kan variera mellan olika förskolor. Tiderna beslutas av respektive rektor. 

Allmän förskola följer skolans dagar och terminsindelning. Detta innebär att ditt barn inte kommer till förskolan på skolans lov- och UFA-dagar (undervisningsfria dagar).

Om du behöver tid över 15 timmar per vecka betalar du enligt följande:

Barn 1: avgift 2 % av inkomsten (högsta avgift är 986 kr)      
Barn 2: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 493 kr)
Barn 3: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 493 kr)

Barn med behov av särskilt stöd (skollagen 8 kap § 5 och 7)
Om du behöver tid över 15 timmar per vecka betalar du enligt följande:

Barn 1: avgift 2 % av inkomsten (högsta avgift är 986 kr)   
Barn 2: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 493 kr) 
Barn 3: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 493 kr)

Om du inte betalar avgiften
Om du inte betalar en faktura i tid skickas en påminnelse med en påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om du ändå inte betalar din faktura överlämnas ärendet till inkassobolag.

Reglering av betald avgift
En felaktig avgift kan efterdebiteras upp till tre år bakåt i tiden. Återbetalning av för hög avgift kan korrigeras i upp till 10 år.

Avgiftsbefrielse
Återbetalning av avgift kan ske om barnet varit sjukt och frånvarande minst 4 veckor i följd. En skriftlig ansökan om återbetalning ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningens handläggare. Återbetalning sker genom avdrag på nästkommande månadsavgift. Föräldrars ledighet berättigar ej till avgiftsbefrielse.