Elevinflytande och delaktighet

Elever ska ha möjlighet att kunna uttrycka sina synpunkter och skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen.
Barn i ett klassrum som räcker upp handen

För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever är det viktigt att du som elev har inflytande och möjlighet att påverka skolans utveckling. Du ska aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning. Du ska också få information om frågor som rör dig som elev.

Varje vår får elever i förskoleklass och grundskola besvara en enkät med frågor som berör elevinflytande, trygghet och studiero. Även föräldrar med barn i förskola, fritidshem och grundskola får besvara en enkät. Svaren ligger sedan till grund för hur förskolorna, skolorna och personalen ska arbeta under året.

Klassråd
Varje klass har återkommande klassråd där elever och lärare diskuterar aktuella frågor som rör klassen och skolan. Vissa frågor skickas vidare till elevrådet.

Elevråd
Elevrådet är ett forum där elever får komma med förslag på förändringar. Ämnen som tas upp kan vara skolmiljön, informationsutbyten, trivsel- och trygghetsfrågor.

En elevrådsrepresentant ska själv vilja vara med i elevrådet och vara villig att dela med sig av elevernas/klassens åsikt. När elevrådet träffas förs protokoll som även vidarebefordras till skolans ledningsgrupp.

Lokal styrelse
Den lokala styrelsen ska öka föräldrars, barn och elevers intresse och inflytande i förskola och skola. Genom den lokala styrelsen ges möjlighet att påverka förskolornas och skolornas arbete. Styrelsen består av rektor, representanter för personal, föräldrar och elever. Det kan också ingå en representant från barn- och utbildningsnämnden.

Föräldraförening/föräldraråd
På några förskolor och skolor finns en föräldraförening eller ett föräldraråd. Där samverkar föräldrar i frågor som berör förskolan/skolan och det dagliga arbetet, men aldrig enskilda barn eller elever. Den lokala styrelsen ska använda föräldraföreningen/föräldrarådet som forum för diskussion av sakfrågor och för att förankra och förmedla beslut.