Tillsyn av förmyndarskap-föräldraförvaltning

Reglerna i Föräldrabalken gäller föräldrars förvaltning av omyndigas tillgångar. Med omyndig menas barn under 18 år. Huvudregeln är att om föräldrarna är förmyndare så bestämmer de hur deras omyndiga barns tillgångar ska användas eller placeras, om inte Föräldrabalken eller annan författning säger något annat.

Den fria förvaltningen innebär att föräldrarna ska använda barnets tillgångar till "barnets bästa". Den ger dock inte föräldrarna någon möjlighet att låna barnets pengar till egna syften. Föräldrar förvaltar sina barns bankmedel under skadeståndsansvar. Det innebär att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna, om de allvarligt har misskött förvaltningen av tillgångarna.

Föräldrarnas fria förvaltning inskränks om värdet av den omyndiges tillgångar överskrider åtta basbelopp. I dessa fall ska förmyndaren varje år lämna en redovisning till överförmyndaren. Överförmyndaren kan dock, i de fall det bedöms nödvändigt, begära att föräldrarna ska redovisa sin förvaltning även om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp.

Överförmyndaren kan, oavsett hur stor förmögenheten är, begränsa föräldrarnas fria förvaltning genom att bestämma om spärr på bankmedel.

Om den omyndige/barnet har fått pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger två basbelopp, ska den som utbetalar pengarna sätta in dem på ett spärrat konto hos bank. Därefter beslutar överförmyndaren i varje enskilt fall om fri förvaltning kan ske.

Överförmyndaren måste ge sitt tillstånd för att förmyndaren/föräldern ska kunna köpa eller sälja fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för barnets räkning. Om en förälder ska "företa en rättshandling med sitt barn", t ex köpa något av barnet eller sälja något till barnet, krävs att en god man företräder barnet.

Även när "motstridiga intressen" uppstår mellan den omyndige och förmyndaren/föräldern, måste en god man anordnas, t ex vid bouppteckning efter en anhörig. Ansökan om god man lämnas till tingsrätten eller överförmyndaren.