Faderskap, föräldraskap

Det är varje barns rättighet att veta vem som är pappa. Med faderskapet bekräftas även barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan.

När ett barn föds och modern är ogift ska, enligt svensk lag, faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse. Med faderskapet bekräftas även barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan. För barn till lesbiska kvinnor som fått assisterad befruktning kan föräldraskapet fastställas.

När ett barn är fött skickar Skatteverket en underrättelse om det till socialtjänsten. Handläggare vid socialtjänsten skickar då information om fastställande av faderskap och gemensam vårdnad och bokar en tid med modern.

Man kan som blivande förälder själv kontakta socialtjänsten för fastställande av faderskapet, innan barnet är fött. Ta i så fall kontakt med socialtjänsten efter 28:e graviditetsveckan.