Borgerlig vigsel

Namn på vigselparet

Kontaktuppgifter

Datum och plats för vigsel

Vittnen (behövs två myndiga vittnen)
Om ni inte har egna vittnen kan kommunen under arbetstid, måndag-fredag ordna med vittnen.

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till kommunledningsförvaltningen på detta formulär kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare på kommunstyrelsen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter

Godkännande av hantering av personuppgifter