Skolor, förskolor och fritidshem

Skolor, förskolor och liknande lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Egenkontroll för att förebygga risker för miljö och hälsa
Lokalerna ska vara lämpliga med tillräcklig ventilation. Det ska finnas egenkontroll med dokumenterade rutiner för att förebygga risker för miljö och hälsa, där det tydligt framgår vem som ansvarar för olika områden. Egenkontrollen kan bland annat innehålla rutiner för underhåll, lokalvård, hygien, olyckor, kemikaliehantering och avfallshantering.

För att undvika smittspridning är det viktigt med bra hygienrutiner och städning.

Egenkontrollen ska vara en del av den dagliga verksamheten och kan till exempel samordnas med arbetsmiljöarbetet. tillsyn på skolor och förskolor sker kontinuerligt.

Hur ofta inspekteras skolan eller förskolan?
En förskola inspekteras minst vart tredje år och en skola minst vart annat. Om det kommer in klagomål eller annan information som påverkar verksamheten kan det bli fler inspektioner. Har du klagomål som gäller skötsel eller lokaler på en skola eller förskola kan du kontakta miljöförvaltningen.

Starta förskola
Planerar du att starta en förskola? Läs vår vägledning under länkar.