Miljötillsyn på lantbruk

Vi på Miljöförvaltningen gör miljötillsyn på ditt lantbruk för att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser efterlevs.

I miljötillsynen ingår bland annat

  • kontroll av gödselhantering och spridningsarealer
  • hantering av bekämpningsmedel och kemikalier
  • förvaring av brandfarliga varor samt avfallshantering

Det är lantbrukaren som ansvarar för att verksamheten inte ger upphov till besvär eller problem för människors hälsa eller miljön.  

Anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet   
Eftersom bland annat gödselhanteringen kan ge upphov till miljöstörning räknas djurhållning som miljöfarlig verksamhet. Djurhållning i större omfattning med mer än 100 djurenheter ska därför anmälas till miljönämnden (så kallad C-anläggning) enligt miljöbalken. Anmälan görs via blanketten "Vägledning för anmälan om miljöfarlig verksamhet (pdf)". Den ska lämnas in till miljöförvaltningen i god tid innan verksamheten påbörjas, ändras, utökas eller avvecklas. När det gäller tillsynen på djur så är det Länsstyrelsen som utövar den.

Miljönämnden kontrollerar att kraven på lagringskapacitet uppfylls och att lantbrukaren har tillräcklig spridningsareal.  

Verksamheter med mer än 400 djurenheter är tillståndspliktiga (så kallad B-anläggning) enligt miljöbalken. Ett sådant tillstånd söks hos länsstyrelsen.    

Bekämpningsmedel  
Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3 och är alla mer eller mindre ohälsosamma. Därför finns det lagar och regler kring hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel för att skydda människor, växt- och djurliv från onödig exponering. Läs mer om bekämpningsmedel.

Döda djur  
Det är förbjudet att gräva ner större djur som självdött eller avlivats, både ute i naturen eller på den egna tomten. Produktionsdjur såsom kor, grisar och får ska köras till godkända anläggningar för att slutligen brännas. Svensk lantbrukstjänst är det enda riksomfattande företaget som har insamling av döda djur. 

Nedgrävning av hästdjur är undantaget från förbudet att gräva ner större djur. Hästen får inte ha dött av någon smittsam sjukdom, utan ska ha förolyckats eller avlivats av andra skäl. Innan du gräver måste du ta kontakt med miljöförvaltningen för att bli anvisad en lämplig plats. Läs mer om vad som gäller på vår sida: nedgrävning av häst.

Förvaring av brandfarliga varor  
Cisterner måste regelbundet kontrolleras så att vattendrag och marker skyddas mot föroreningar. Vid eventuellt utsläpp där grundvatten och vattendrag skadas är du som äger cisternen ansvarig för en eventuell sanering. Läs mer under Cisterner och kemikalier.

Gödselhantering  
Gödsel ska alltid förvaras så att miljö- och hälsorisker undviks. För lantbruk med mer än tio djurenheter gäller att det ska finnas gödsellagringsutrymme som minst motsvarar sex månader för nötkreatur, hästar, får eller getter. För övriga djurslag gäller minst tio månader.  

Det är viktigt att gödselmedel som tillförs marken sprids under förhållanden som är så gynnsamma som möjligt. Det har betydelse både ur miljösynpunkt och ur ekonomisk synpunkt. Det är förbjudet att sprida stallgödsel eller andra organiska gödselmedel, utan att bruka ned det samma dag, mellan den 1 december till den 28 februari, enligt Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:43).  I Habo och Mullsjö kommuner kan miljönämnden ge dispens från detta krav. För att beviljas dispens ska man kunna visa att man kan säkerställa samma skydd för miljön som ursprungsbestämmelsen syftar till, det vill säga att näringsläckaget ska bli så litet som möjligt.

Lokalisering av ekonomibyggnader  
Ekonomibyggnader på jordbruksfastigheter, såsom maskinhallar etcetera., kräver generellt inte bygglov. Men ta ändå gärna kontakt med miljöförvaltningen för samråd kring lokaliseringen. Läs mer om bygglov här.