Avgifter och riskklassning

En årlig avgift för livsmedelskontroll tas ut för alla livsmedelsanläggningar. Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten.

Har du en stor livsmedelsverksamhet med omfattande hantering kan avgiften vara högre. Avgiften ska betalas för varje kalenderår från och med det året då verksamheten registrerats. Avgiften betalas mot faktura som skickas ut i början av året.

Riskklassningen görs utifrån en metod framtagen av Livsmedelsverket. I Livsmedelsverkets modell för att räkna ut verksamheternas kontrollbehov tas hänsyn till de hygieniska riskerna och till behovet av kontroll av märkning och annan information. Även verksamhetens storlek påverkar bedömningen av behov av kontrolltid.

Den som driver verksamheten vid årets början är skyldig att betala hela årets avgift, även om verksamheten säljs eller stängs under året.  Kom därför ihåg att meddela oss på miljöförvaltningen om din verksamhet upphör. Annars kommer du att få en faktura för årlig avgift även nästa år.

Om miljöförvaltningen på grund av företagarens brister måste lägga ner mer tid än planerat på kontroll av en verksamhet tas avgift ut för den nedlagda kontrolltiden enligt timtaxa. Avgift tas också ut för faktisk kostnad för provtagning och analys av prover.