Begränsa miljöpåverkan

Mycket kan göras för att minska miljöpåverkan vid användning av bekämpningsmedel.

Tänk på att:

 • som förvaringsutrymme är ett frostfritt och välventilerat rum med avloppslöst, hårdgjort golv med tröskel att föredra. Låsbara dörrar med varningsskylt ska finnas, samt en förteckning över alla medel i lagret.
 • vid påfyllningsplatsen bör en platta kopplad till en uppsamlingstank eller en biobädd bestående av matjord, halm och torv användas.

Försiktighetsmått

 • Var noggrann vid val av bekämpningsmedel med tanke på dess egenskaper.
 • Använd så låg dos som möjligt.
 • Spruta i lugnt och svalt väder.
 • Använd helst låg körhastighet på sprutan.
 • Ha ett skyddsavstånd för att skydda vatten och mark.
 • Ha en permanent skyddszon som inte är sprutad.
 • Ta hänsyn till markens lutning mot omgivningen från spridningsplatsen.
 • Spruta inte om det finns risk för grundvattenförorening.
 • Var restriktiv med användning av bekämpningsmedel på jordar med låg mullhalt och hög vattenledande förmåga, liksom på marker med tunt jordlager över sprickig berggrund.
 • Rengöring av spruta bör ske i fält eller i en biobädd.
 • Bevattna inte närmaste dagarna efter utförd bekämpning.
 • Undvik sena höstspridningar.