Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3 och är alla mer eller mindre ohälsosamma. Bekämpningsmedel som används fel kan påverka vår miljö- och hälsa i negativ riktning. Därför finns det lagar och regler kring hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel för att skydda människor, växt- och djurliv från onödig exponering.

Bekämpningsmedel måste vara godkända
Alla bekämpningsmedel som säljs och används måste vara godkända av Kemikalieinspektionen (KEMI). KEMI utvärderar om medlet behövs och vilka risker det kan ha för människors hälsa och miljön vi lever i. Medel bedömda som acceptabla, blir godkända för en period på maximalt tio år.

Vem får använda bekämpningsmedel?
Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, alla med olika krav på hantering, utbildning, ålder med mera. Observera att endast bekämpningsmedel godkända av Kemikalieinspektionen får användas. Uppgifter om godkända och tidigare godkända bekämpningsmedel finns i KemI:s bekämpningsmedelsregister.

Klasserna är:

  • Klass 3: får användas av alla.
  • Klass 2: minst 18 år och genomgått sprutförarkurs minst vart femte år (arrangeras av länsstyrelsen)
  • Klass 1: förutom klass 2-kraven krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Om ett större spill inträffar
Skulle olyckan vara framme och en större mängd bekämpningsmedel har läckt ut eller befaras läcka ut, ska den som är ansvarig för spridningen genast underrätta räddningstjänsten. Ibland behöver även områdets ägare och miljönämnden informeras om händelsen.