Plogning och sandning

Vinterväghållningen i kommunen utförs både med egen personal och med hjälp av entreprenörer. Snöröjningen påbörjas när snödjupet är minst 6 cm. Nattetid sker normalt ingen snöröjning utan den påbörjas tidigast klockan 04.00. Halkbekämpning utförs med sand eller krossat stenmaterial. Gator med kollektivtrafik och gång- och cykelväg prioriteras i första hand. Därefter kommer turen till bostadsgator och andra mindre vägar.

När vintern är slut utförs sopning och sandupptagning på samtliga ytor inom kommunen där sandning skett. Den påbörjas så snart som möjligt efter vintern och ska vara färdig senast 1 juni. Först utförs detta i Habo tätort och därefter i ytterområderna.