Ombyggnation Bränningegatan

Ny gång och cykelväg förbi Bränninge gård ska anläggas och anslutas till befintliga cykelvägar.

Arbetet utförs under hösten 2017.