Resultat från Enkät-vad tycker du om kommunens avfallshantering?

Det har kommit många svar på enkäten som skickades ut som brev till alla hushåll i augusti (svarstiden var 28 augusti - 29 september). Vi tackar för alla åsikter och förslag som vi har fått in.

Bakgrund
Enkäten skickades ut som brev till alla hushåll i Habo kommun (ca 4600 st), totalt svarade 1468 st.

Enkäten var frivillig och har hanterats så alla svar är anonyma.

Det var 8 övergripande frågor med delfrågor under varje fråga: Bakgrundsfrågor, Hämtning av hushållsavfall, Information, Återvinningscentralen Sibbabo, Insamling av förpackningar, tidningar och glas, Nedskräpning, Förebyggande av avfall samt Förtroende för avfallshanteringen i Habo kommun.

Resultatet
Du kan ta del av resultatet från enkäten i slutrapporten "Enkätresultat 2017". Sammanfattningar har gjorts av alla frisvar. Det kom några specifika frågor och där ville man även ha ett svar. Några av frågorna kan du läsa på sidan "vanliga frågor med svar" under Avfall och Återvinning.

Resultatet av enkäten blir en värdefull hjälp för oss i vårt utvecklingsarbete. Det används som underlag och vägledning för hur kommuninvånarna i Habo kommun tycker. Delar av resultatet rapporteras in till Avfall Web (Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för hantering av avfallsstatistik).

Utlottning av biocheckar och blomstercheckar bland de inkomna svaren
Vinnarna kommer att meddelas under kommande vecka