Översiktsplan 2040 Habo kommun

Habo kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Det är ett arbete som sträcker sig fram till årsskiftet 2019/2020. Här kan du följa arbetet med översiktsplanen, informationen uppdateras allteftersom arbetet fortskrider.

Revidering
Efter samrådsutställningen av Översiktsplan 2040 för Habo kommun, som avslutades den 31 januari 2019, arbetar kommunen med att besvara inkomna yttranden. Under våren 2019 kommer arbetet med att revidera översiktsplanen att pågå. Målet är att det ska finnas ett reviderat förslag av översiktsplanen till sommaren 2019. Det reviderade förslaget kommer sedan ställas ut under en granskningsperiod på minst två månader. Under granskningsperioden finns återigen en möjlighet att lämna in yttranden. En översiktsplan beskriver kommunens vision av den långsiktiga planeringen av mark, vatten och den byggda miljön med ett tidsperspektiv fram till år 2040. Översiktsplanen omfattar hela kommunens geografiska yta.

Samråd
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2018 att skicka ut Översiktsplan 2040 för Habo kommun för samråd. Samrådstiden pågick mellan den 1 november 2018 till den 31 januari 2019. Handlingarna fanns tillgängliga på kommunens hemsida, i kommunhusets entré samt på biblioteket i Habo tätort. Under samrådsperioden bjöd kommunen in till allmänna samrådsmöten i fem tätorter. 

  • 13 november 2018, Furusjö, Allianskyrkan, kl. 18.30 – 20.00
  • 15 november 2018, Brandstorp, Församlingshemmet, kl. 18.30 – 20.00
  • 20 november 2018, Fagerhult, Fagerhus kl. 18.30 – 20.00
  • 22 november 2018, Habo, Kärrsgården kl. 18.30 – 20.00
  • 27 november 2018, Västerkärr, Björkhaga i Mullsjö kl. 18.30 – 20.00

Vill du ta del av samrådshandlingarna går du till sidan Tidigare planhandlingar för Översiktsplan 2040 Habo kommun

Medborgardialog
Under januari och februari 2018 genomfördes en medborgardialog. Dialogen är dokumenterad och synpunkterna som kom fram under dialogen ligger delvis till grund för förslaget till översiktsplan. Du kan via rubriken länkar läsa sammanfattningen av medborgardialogerna januari och februari 2018.