Översiktsplan 2040 Habo kommun

Habo kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Det är ett arbete som sträcker sig fram till årsskiftet 2019/2020. Här kan du följa arbetet med översiktsplanen, informationen uppdateras allteftersom arbetet fortskrider.

Samråd
Ett förslag till översiktsplan har nu tagits fram som beskriver kommunens vision av den långsiktiga planeringen av mark, vatten och den byggda miljön med ett tidsperspektiv fram till år 2040. Översiktsplanen omfattar hela kommunens geografiska yta.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2018 att skicka ut Översiktsplan 2040 för Habo kommun, ÖP 2040, för samråd. Samrådstiden pågår från den 1 november 2018 till den 31 januari 2019. Som en del av samrådet bjuder kommunen in till allmänna samrådsmöten i fem tätorter.

  • 13 november 2018, Furusjö, Allianskyrkan, kl. 18.30 – 20.00
  • 15 november 2018, Brandstorp, Församlingshemmet, kl. 18.30 – 20.00
  • 20 november 2018, Fagerhult, Fagerhus kl. 18.30 – 20.00
  • 22 november 2018, Habo, Kärrsgården kl. 18.30 – 20.00
  • 27 november 2018, Västerkärr, Björkhaga i Mullsjö kl. 18.30 – 20.00

Samrådsversionen av översiktsplanen med tillhörande hållbarhetsbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning finns att ta del av digitalt via länkar, i kommunhusets entré och på biblioteket i Habo tätort.

Synpunkter ska lämnas senast den 31 januari 2019.

E-post
plan@habokommun.se

Post
Habo kommun
Box 212
566 24 Habo

Märk gärna e-posten eller posten med "ÖP 2040".

Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Synpunkterna kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse. Namn och adress kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Om du är intresserad av att köpa ett exemplar av Översiktsplan 2040 Habo kommun (samrådsversionen) är du välkommen att kontakta receptionen i kommunhuset (Jönköpingsvägen 19, Habo) och göra en beställning. Priset för ett exemplar är 245 kronor.

Medborgardialog
Under januari och februari 2018 genomfördes en medborgardialog. Dialogen är dokumenterad och synpunkterna som kom fram under dialogen ligger delvis till grund för förslaget till översiktsplan. Du kan via rubriken länkar läsa sammanfattningen av medborgardialogerna januari och februari 2018.