Planprocess, översiktsplanering

Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Länsstyrelsen ska lämna synpunkter för de statliga intressen som kan ha betydelse för kommunens beslut och översiktsplanens aktualitet.

Samråd
När förslag till översiktsplan eller en ändring av denna upprättas ska kommunen samråda och föra en dialog med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av förslaget. Tillfälle till samråd ska även finnas för de myndigheter, sammanslutningar ocn enskilda kommunmedborgare som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Granskning
Efter samrådet sammanställs framförda synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter ställs planen ut för granskning under minst två månader och då har kommunmedborgare möjlighet att lämna synpunkter över förslaget. Det ska göras skriftligen under utställningstiden. Länsstyrelsen som ska bevaka de statliga intressena framför sina synpunkter i ett speciellt granskningsyttrande som bifogas planen vid antagande.

Antagande
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige och kommunen ska efter att beslutet om antagande eller ändring av översiktsplan skicka antagandehandlingarna till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av förslaget.