Detaljplan för Gunnarsbo 1:62, Gröne vägens skola

Habo Bostäder AB har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att planera för bostadsbyggnation på fastigheten. Syftet med detaljplanen är att ändra från allmänt ändamål till bostadsändamål på fastigheten.

Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2016 detaljplanen för Gunnarsbo 1:62. Beslutet om planens antagande överklagades (länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen) men överklagan avslogs. Beslutet vann laga kraft den 17 mars 2017.