Ändring av detaljplan Bränninge 3:20 del 1 (Västra Solhöjden)

Beskrivning
Syftet med planändringen är att ta bort planbestämmelsen som reglerar färg på taktäckningen samt ändra markanvändningen för en yta som i detaljplanen är reglerad för bostadsändamål till naturmark. Byggnadsnämnden antog ändring av detaljplan för Bränninge 3:20, del 1 (Västra Solhöjden) den 9 juni 2016, planändringen vann laga kraft den 30 juni 2016.

Under "Länkar" finns både ursprungsplanen och den ändring av planen som antogs den 9 juni 2016 (ska läsas tillsammans).