Planprocess, detaljplanering

Planbesked
Om du avser att vidta en åtgärd som kräver att en detaljplan antas, ändras eller upphävs ska du ansöka om planbesked. På sidan om planbesked kan du läsa mer om detta beslut. En detaljplan genomförs antingen med ett standardförfarande eller ett utökat förfarande.

Program
I de fall där kommunen bedömer att ett program behöver tas fram för att ett underlätta planarbetet kan detta göras. I ett sådant program sätts mål och utgångspunkter för det fortsatta planarbetet.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag vilket skickas ut till berörda sakägare och myndigheter där de ges möjlighet att inom en viss angiven tid inkomma med skriftliga synpunkter. De synpunkter som inkommer sammanställs i en så kallad samrådsredogörelse och kommunen bemöter i den de synpunkter som inkommit.

Granskning
Planförslaget med eventuella ändringar ställs efter samrådet ut för granskning. Kommunen annonserar om detta i den lokala ortstidningen och granskningen kan ses i kommunhuset samt på biblioteket i Habo. Efter granskningen sammanställs de skrifltiga synpunkterna i ett så kallat granskningsutlåtande.

Antagande
Beslutet om att anta detaljplanen tas normalt sett av kommunfullmäktige och beslutet meddelas på kommunen anslagstavla. Är någon sakägare missnöjd med planen och antingen vid samrådet eller granskningen lämnat skriftliga synpunkter kan denna överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Ett sådant överklagande ska ha inkommit till kommunstyrelsen inom tre veckor räknat från den dag då justeringen av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Laga kraft
En ny detaljplan vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat. Har någon överklagat vinner planen laga kraft när de överprövandes myndigheternas beslut vunnit laga kraft. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft annonseras en kungörelöse i den lokala ortstidningen samt anslås i kommunhuset.

Standard förfarande 
I vissa fall kan en detaljplan genomföras med ett standard förfarande och då ersätts ovan beskriven granskning med en granskning enbart för de direkt berörda sakägarna och myndigheterna. Någon annonsering i den lokala ortstidningen sker ej och förslaget ställs heller inte ut på biblioteket eller i kommunhuset. Vid ett standard förfarande är det byggnadsnämnden som antar detaljplanen. I likhet med det utökande förfarande så krävs det ett skriftligt inkommet yttrande under planprocessen för att kunna överklaga antagandebeslutet. Ett överklagande av en detaljplan som antagits av byggnadsnämnden ska ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor räknat från den dag då justeringen av protokollet tillkännagivits på kommunens anslagstavla.