Flödesschema som visar detaljplaneprocessen

Planprocess, detaljplanering

Planförfarande
När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en planprocess, väljer kommunen vilket förfarande förslaget ska handläggas med. Det finns två olika planförfaranden som kan tillämpas vid framtagande av en detaljplan, ett standardförfarande och ett utökat förfarande. Kriterierna för när kommunen ska tillämpa respektive förfarande finns i plan- och bygglagen. Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. När något av dessa kriterier inte medger standardförfarande ska ett utökat förfarande tillämpas.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag vilket skickas ut till berörda sakägare och myndigheter där de ges möjlighet att inom en viss angiven tid inkomma med skriftliga synpunkter. Kommunen annonserar också om detta i den lokala ortstidningen (Jönköpingsposten). Samrådshandlingarna kan ses i kommunhuset, på kommunens webbplats samt på Biblioteket i Habo. De synpunkter som inkommer sammanställs i en så kallad samrådsredogörelse där kommunen bemöter de synpunkter som inkommit. Vanligtvis arrangeras ett öppet samrådsmöte för allmänheten i samband med samrådet.

Granskning
Planförslaget med eventuella ändringar ställs efter samrådet ut för granskning. Kommunen annonserar om detta i den lokala ortstidningen (Jönköpingsposten). Granskningshandlingarna kan ses i kommunhuset, på kommunens webbplats samt på Biblioteket i Habo. Efter granskningen sammanställs de skriftliga synpunkterna i ett så kallat granskningsutlåtande.

Antagande
Beslutet om att anta detaljplanen tas normalt sett politiskt av kommunfullmäktige och beslutet meddelas på kommunens anslagstavla. Är någon sakägare missnöjd med planen och antingen under samrådet eller under granskningen lämnat skriftliga synpunkter kan denne överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Ett sådant överklagande ska ha inkommit till den myndighet som fattat antagandebeslutet inom tre veckor räknat från den dag då justeringen av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla vilken nu är digital.

Laga kraft
En ny detaljplan vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat. Har någon överklagat vinner planen laga kraft när de överprövande myndigheternas beslut vunnit laga kraft. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft annonseras beslutet i den lokala ortstidningen (Jönköpingsposten) samt anslås på kommunens anslagstavla.