Ändring av detaljplan Stora Fiskebäck, östra delen

Kommunen arbetar nu med att ändra befintlig detaljplan Stora Fiskebäck, östra delen. Området ligger väster om länsväg 195 strax söder om Sjogarpsrondellen. Syftet med planen är att ta bort en planbestämmelse som reglerar takkulör och takmaterial.

Ett förslag till ändring av detaljplan har under sommaren 2018 varit utskickat för samråd, planförslaget förväntas att under hösten 2018 skickas ut för granskning. Större delen av samrådshandlingarna kan du ta del av via "Länkar", där finns även den för området nu gällande detaljplanen.