Ändring av detaljplan Stora Fiskebäck, östra delen

Kommunen arbetar nu med att ändra befintlig detaljplan Stora Fiskebäck, östra delen. Området ligger väster om länsväg 195 strax söder om Sjogarpsrondellen. Syftet med planen är att ta bort en planbestämmelse som reglerar takkulör och takmaterial.

Byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2018 att skicka ut förslag på planändring för granskning, innan detta har planförslaget under sommaren 2018 varit utsänt för samråd.

Granskningsperioden pågår mellan den 9 oktober och 5 november 2018. Du som vill lämna in synpunkter på förslaget gör detta skriftligen till Habo kommun, byggnadsnämnden, Box 212, 566 24 Habo alternativt till plan@habokommun.se. Synpunkterna ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 5 november 2018.

Det ska betonas att den som vid granskningstidens slut inte har framfört skriftliga synpunkter , kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om planändringens antagande.   

Granskningshandlingarna finns att ta del av via "Länkar", vill du däremot ta del av samrådshandlingarna går du till sidan "Tidigare planhandlingar för planändring Stora Fiskebäck, östra delen".