Kärnekulla Idrottshall

Detaljplan för Kärnekulla 1:4

Kommunen arbetar med en detaljplan för området kring Kärnekulla gård, sydväst om Sjogarpsrondellen. Syftet med detajplanen är att pröva lämpligheten med att etablera en ny "stadsdel" med bostäder, skola och handel inom del av fastigheten Kärnekulla 1:4.

Under våren 2017 var planförslaget ute på samråd och under perioden 23 april och 20 maj 2018 var planförslaget ute för granskning.

Den 19 juni 2018 godkände byggnadsnämnden planförslaget och skickade vidare detaljplanen för antagande till kommunfullmäktige. Innan detaljplanen kan antas ska ett exploateringsavtal godkännas av kommunfullmäktige.

Detaljplanen planeras antas av kommunfullmäktige under hösten 2018.

Antagandehandlingarna finns att ta del av via "Länkar", vill du däremot ta del av samråds- och granskningshandlingarna går du till sidan Tidigare planhandlingar för detaljplan Kärnekulla 1:4.