Allé med mur vid Kärnekulla, foto

Detaljplan för Kärnekulla 1:4 med flera

Ett planförslag för Kärnekulla 1:4 med flera har tagits fram och detta har varit ute på samråd under tiden 7 april - 8 maj 2017. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse.

Vill du ta del av samrådshandlingarna går du via "Länkar" där du kan ta del av tidigare detaljplanehandlingar för Kärnekulla 1:4.