Detaljplan för Fiskebäck 3:76 med flera

Kommunen arbetar med en detaljplan öster om väg 195, cirka fyra kilometer söder om Habo tätort (vid Väst-Göte). Planförslaget visar en planerad bebyggelse på sex radhuslängor i två plan.

Planförslag för Fiskebäck 3:76 med flera har varit utsänt på två olika samråd, det första genomfördes under sommaren 2013. Efter samrådet 2013 har fastigheten bytt ägare och den nya ägarens avsikt är att bebygga fastigheten med radhus istället för villor och förskola vilket var den förra ägarens tanke. Planförslaget var utsänt på nytt samråd i början av 2018, under den samrådstiden arrangerades även ett samrådsmöte för allmänheten. 

Under slutet av 2018 var planförslaget utställt för granskning. Byggnadsnämden antog den 11 april 2019 detaljplanen. Beslutet om detaljplanens antagande har överklagats. Mark- och miljödomstolen beslutade den 20 september 2019 att avslå överklagandet om planens antagande. Planen vann laga kraft den 11 oktober 2019.