Detaljplan för Fiskebäck 3:76 med flera

Under sommaren 2013 var ett planförslag för Fiskebäck 3:76 med flera ute på samråd. Efter detta har fastigheten bytt ägare och den nya ägaren har för avsikt att bebygga fastigheten med radhus istället för villor och förskola vilket var förra ägarens intention.

Ett nytt planförslag har nu tagits fram och är ute på samråd under perioden 1 februari - 8 mars 2018. Vill du inkomma med synpunkter ska dessa inkomma skriftligen till byggnadsnämnden senast den 8 mars 2018. Synpunkterna skickar du in/lämnar in till Habo kommun (Box 212, 566 24 Habo) alternativt mejlar in till plan@habokommun.se.

Den 19 februari kl. 18:00 arrangerar kommunen ett samrådsmöte för allmänheten. Mötet hålls i Högra kammaren i kommunhuset, Jönköpingsvägen 19. 

Har du frågor om planförslaget vänder du dig till planarkitekt Mari-Helene Opdal. Samrådshandlingarna finns under "Länkar".