Flygfoto över planområdet

Detaljplan för del av Gunnarsbo 3:2

Syftet med detaljplanen är att undersöka lämpligheten för bostäder och vård på del av fastigheten Gunnarsbo 3:2, Ringvägen 3.

Den 19 februari 2020 inkom tekniska förvaltningen med begäran om planbesked för del av Gunnarsbo 3:2. Gällande detaljplan medger friliggande bostäder i en- eller tvåbostadshus. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra användning av byggnaden på Ringvägen 3A och B för bostad och vård. Byggnaden kommer att byggas om invändigt för att kunna fungera som gruppbostad för personer med funktionsvariationer.

Den 16 december 2020 beslutade byggnadsnämnden att skicka ut ett förslag på ny detaljplan för samråd med berörda sakägare och myndigheter. Samrådet kommer att pågå mellan den 12 januari och 14 februari 2021. Den 1 februari 2021 kl. 18:00 arrangeras ett digitalt samrådsmöte, länk till detta kommer att finnas här framöver. 

Ungefärlig tidplan
Samråd: 12 januari - 14 februari 2021
Granskning: Kvartal 2 2021
Antagande: Kvartal 3 2021