Samrådsversionen av plankartan för del av Brännninge 8:8
Samrådsversionen av plankartan för del av Bränninge 8:8

Del av Bränninge 8:8

Habo kommun har påbörjat ett planarbete för sydvästra sidan av stationsområdet (Habo tågstation). Framtaget planförslag är ute på samråd under perioden 4 november till och med 1 december 2019.

Samråd
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bebygga del av Bränninge 8:8 med pendlarparkering samt se över stationsområdet söder om järnvägen för att underlätta för hållbart resande med cykel och tåg. Planen bedöms inte avvika från gällande översiktsplan.

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligen, senast den 1 december 2019, till:

  • Byggnadsnämnden i Habo kommun, Box 212, 566 24 Habo
  •  plan@habokommun.se

Den som inte senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Samrådsmöte
Kommunen bjuder in allmänheten till ett samrådsmöte den 14 november 2019 kl. 18.30. Mötet kommer att hållas i högra kammaren i kommunhuset, Jönköpingsvägen 19.