En epa-traktor och en cykel står parkerade vid pakeringen söder om stationsområdet. I bakgrunden syns träd, del av stationsområdet och bebyggelse.

Del av Bränninge 8:8

Planområdet omfattar sydvästra sidan av Habos stationsområde. Syftet är att pröva lämpligheten att bebygga del av Bränninge 8:8 med pendlarparkering samt se över stationsområdet söder om järnvägen för att underlätta för hållbart resande med cykel och tåg.

Granskning
Planförslaget är ute för granskning under perioden 17 februari till och med 8 mars 2020. Synpunkter på förslaget ska vara inkomna till byggnadsnämnden senast den 8 mars 2020.

E-post:
plan@habokommun.se

Post:
Habo kommun
Byggnadsnämnden
Box 212
566 24 Habo

Det ska betonas att den som senast vid granskningstidens slut inte har framfört skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om detaljplanens antagande.

Samråd
Den granskning som nu pågår har föregåtts av ett samråd vilket pågick under hösten 2019. De synpunkter som inkom under samrådet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.