Situationsplan över planområdet

Bränninge 23:3 och 23:4, Kvarteret Liljekonvaljen

Habo kommun har påbörjat ett planarbete för fastigheterna Bränninge 23:3 och 23:4, Kvarteret Liljekonvaljen. Planområdet är beläget centralt Habo tätort och gränsar i norr mot Bränningeleden, i söder mot Brahegatan och i öster mot Lärkgatan.

Syftet med detaljplanen är att pröva om området är lämpat för en förtätning med ett punkthus i fem våningar. Ett planförslag var ute på samråd under perioden 13 januari - 9 februari 2020.

Upplysningar om samrådsförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, tel. 036-442 81 38.