Fotomontage Jönköpingsvägen

Detaljplan för Bränninge 2:12 och 2:17

Kommunen arbetar nu med en detaljplan för fastigheterna Bränninge 2:12 och 2:17 vilka ligger i centralt i Habo tätort, strax öster om Habo station. Syftet är att på de aktuella fastigheterna planlägga marken för bostäder uppförda i flerbostadshus.

Planförslaget var under början av året 2019 ute på samråd, under samrådet hölls ett samrådsmöte för allmänheten. Efter samrådet har mindre justeringar och kompletteringar gjorts och planförslaget var under april 2019 utställt för granskning.

Byggnadsnämnden antog detaljplanen den 15 maj 2019.