Fotomontage Jönköpingsvägen

Detaljplan för Bränninge 2:12 och 2:17

Kommunen arbetar nu med en detaljplan för fastigheterna Bränninge 2:12 och 2:17 vilka ligger i centralt i Habo tätort, strax öster om Habo station. Syftet är att på de aktuella fastigheterna planlägga marken för bostäder uppförda i flerbostadshus.

Samråd
Byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2018 att skicka ut förslaget till detaljplan på samråd till berörda sakägare och myndigheter. Samrådet pågår mellan den 14 januari och 10 februari 2019. Den som vill lämna in synpunkter på förslaget gör detta skrifltigen till:

Synpunkterna ska vara inlämnade till byggnadsnämnden senast den 10 februari 2019.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört skrifltiga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Samrådsmöte
Ett samrådsmöte kommer att hållas för allmänheten den 21 januari 2019. Mötet börjar klockan 18.00 och platsen för mötet är högra kammaren i kommunhuset (Jönköpingsvägen 19).