Plankarta ändring av byggnadsplan Fagerhult, samrådshandling

Ändring av byggnadsplan för Fagerhult, öster om väg 195 (16-GUT-533)

Gällande byggnadsplan har en begränsad byggrätt och syftet med ändringen är att utöka byggrätten och digitalisera byggnadsplanen. Ett förslag till planändring är ute på samråd under perioden 9 mars - 5 april 2020.

Samråd
Synpunkterna ska vara skriftliga och vara inkomna till byggnadsnämnden senast den 5 april 2020.

Samrådsmöte
På grund av de rådande omständigheterna kring händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) har Habo kommun beslutat att ställa in samrådsmötet den 18 mars 2020 kl. 18:00. För att ta del av presentationsmaterialet se under länkar.

E-post:
plan@habokommun.se

Post:
Habo kommun
Byggnadsnämnden
Box 212
566 24 Habo

Det ska betonas att den som senast vid granskningens slut inte har framfört skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om ändringens antagande.

Samrådshandlingar