Plankarta Brännige 2_95

Detaljplan för del av Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1

Kommunen arbetar nu med en detaljplan för grönområdet som omgärdas av Lundgatan, Bagaregatan och Jönköpingsvägen. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga delar av fastigheten Bränninge 2:95 med flerbostadshus.

Planförslaget var ute för granskning under våren 2018. Byggnadsnämnden godkände den 23 augusti 2018 planförslaget och skickade det vidare till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018. Beslutet om detaljplanens antagande har överklagats och överklagan är sänd till Mark- och miljödomstolen för vidare prövning.

Antagandehandlingarna finns att ta del av under rubriken länkar, vill du däremot ta del av samråds- och granskningshandlingarna går du till sidan Tidigare planhandlingar för detaljplan Bränninge 2:95