Plankarta Brännige 2_95

Detaljplan för del av Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1

Kommunen arbetar nu med en detaljplan för grönområdet som omgärdas av Lundgatan, Bagaregatan och Jönköpingsvägen. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bebygga delar av fastigheten Bränninge 2:95 med flerbostadshus.

Planförslaget skickas nu ut till berörda sakägare och myndigheter för granskning. Större delen av granskningshandlingarna kan du ta del av via "Länkar", fastighetsförteckning och en fullständig samrådsredogörelse finns att ta del av i kommunhuset.

Granskningen pågår mellan den 21 maj och 2 juli 2018. Vill du lämna synpunkter över planförslaget ska dessa vara skriftliga och inlämnade till byggnadsnämnden senast den 2 juli 2018 (Habo kommun, Byggnadsnämnden, Box 212, 566 24 Habo alternativt plan@habokommun.se).

Dom som senast under granskningstiden inte har framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Planförslaget har tidigare varit ute på samråd (sommaren 2017), vill du ta del av samrådshandlingarna finns de på sidan tidigare planhandlingar för detaljplan Bränninge 2:95.