Kämparp 1:8 med flera

Industriområdet är beläget i den norra delen av Habo tätort och planområdet omfattar cirka 24 hektar. Syftet är att anpassa angöring till, och utformning av, framtida industritomter till nu gällande förutsättningar.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 28 augusti 2014 och vann laga kraft 26 september 2014.