Miljöarbete

Habo kommun jobbar på flera sätt för att bidra till en hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” -Brundtlandkommissionen, 1987.

Alla kommuners verksamheter, nämnder och bolag jobbar med miljö
Som grund för miljöarbetet finns ett gemensamt miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner. I handlingsplanen finns åtgärder som berör alla i kommunen. Parallellt med detta jobbar kommunen också med regionala miljömål. Vårt mål är att du ska ha förtroende för vårt miljöarbete!

Förnybar energi och solceller
År 2050 ska Jönköpings län vara ett plusenergilän, som innebär att behovet av energi har minskat och att den förnybara energin har ökat så mycket att det blir ett överskott. För att nå dit har kommunen flera åtgärder i miljöprogrammet och kommunen har representanter i Klimatrådet.

Visste du att kommunen har elabonnemang om köp av 100 % förnybar el och dessutom producerar egen grön el? Kommunen har investerat i solcellsanläggningar som sitter på Vårdcentrum, Alléskolan, Hagabodaskolan och Hagenskolan. Kommunen jobbar också aktivt med att effektivisera energianvändningen. 

Logga för Jönköpings plusenergilän

Logga för Jönköpings plusenergilän

Fossilfria resor och elcyklar
Vi strävar efter att få fossilfria och smarta transporter i Habo kommun. Vi är med i projektet Green Charge Sydost för att bidra till en hållbar introduktion av elfordon och laddinfrastruktur. Andra åtgärder för att minska koldioxidutsläppen är att vi har en gemensam bilpool och har en riktlinje om att köpa in nya bilar som i första hand är el eller laddhybrider. Kommunen har även köpt in elcyklar som ska rulla på våra vägar istället för bilar. Alla verksamheter och bolag har ett eget ansvar för att underlätta att välja cykel framför bilen.

GreenCharge Sydost logga

Projekt Green Charge Sydosts logga