Klagomål

Miljöförvaltningen handlägger klagomål utifrån miljölagstiftning, livsmedelslagstiftning med flera.

Klagomålet kan gälla allt ifrån störande industriverksamhet till störande vedeldning, brister i bostaden eller en misstänkt matförgiftning.

Klagomål registreras
Klagomål som lämnas till miljöförvaltningen registreras i vårt ärendehanteringssystem, vilket innebär att de blir offentliga handlingar. Beroende på vad klagomålet gäller handläggs det av olika miljöinspektörer.

Klagomål behöver inte vara skriftliga utan kan lämnas muntligt eller via e-post. Det kostar inget att lämna klagomål.

Jag vill vara anonym
Du har möjlighet att vara anonym när du kontaktar oss.

Om du vill vara anonym i kontakten med oss tänk då på att inte uppge några uppgifter om dig själv. Så fort vi fått dina uppgifter så omfattas de av offentlighetsprincipen. Du har alltid möjlighet att vara anonym i din kontakt med oss. Men du kan inte uppge, varken muntligt eller skriftligt ditt namn, ditt telefonnummer eller din adress när du kontaktar oss, om du vill vara anonym. Så snart vi fått dina kontaktuppgifter blir de offentliga.

Du kan inte heller kontakta oss via mejl utan att riskera att din anonymitet röjs. Även om din e-postadress inte innehåller ditt namn så kan det vara så att du uppgav ditt namn när du registrerade mejladressen och då kan ditt namn synas ändå.

Anonyma klagomål kan vara svåra att handlägga
Om du väljer att lämna till exempel ett klagomål anonymt så är det svårt för oss att handlägga ditt klagomål. Vi behöver ofta detaljerade uppgifter om var du bor, telefonnummer etcetera, för att vi ska kunna komma i kontakt med dig för att ta reda på mer uppgifter. Vi kan inte heller skicka ett beslut till dig, när vi inte vet din adress. Och du kan därmed inte överklaga eventuella beslut.

Det kan till och med vara så att vi inte prioriterar ditt klagomål när du är anonym. Vi har svårt att reda ut om det du klagar på, till exempel en störning vid din bostad, är en olägenhet eller ett besvär, eftersom vi inte vet var du bor.

Enligt miljöbalken (9 kap 3§) innebär besvär för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig". 

Gör så här om du vill vara anonym
Här på webbplatsen finns en blankett som heter "Anmälan om olägenhet - klagomål" som du kan skicka eller lämna in till mijöförvaltningen. I stället för att skriva ditt namn kan du till exempel skriva "NN". Du ska inte uppge några uppgifter som gör att vi kan identifiera dig, varken namn, telefonnummer eller e-postadress.

Du kan även ringa in ditt klagomål men kom ihåg att inte uppge ditt namn!

Vill du veta hur det går med handläggningen av din anonyma anmälan kan du ringa miljöförvaltningen så kan vi hjälpa till.

Fyll gärna i vår störningsdagbok. Den blir ett bra underlag för vår hantering av klagomålet.