Illustratiion Attefallshus
Illustrationen visar Attefallshus och andra tillbyggnader

Attefallshus och andra tillbyggnader

Reglerna för de så kallade Attetfallshusen innebär att du får uppföra ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter utan bygglov.

Likaså får ett en- eller tvåbostadshus byggas till med högst 15 kvadratmeter utan lov. Dessutom får du utan bygglov bygga upp till två takkupor på ditt hus. Dessa bygglovsbefriade åtgärder får bara utföras under vissa förutsättningar och det finns tydliga regler om var dessa ny- och tillbyggnader får uppföras på tomten. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om reglerna för de så kallade Attefallshusen.

Du måste anmäla åtgärderna och invänta startbesked
Glöm inte att dessa åtgärder först måste anmälas till  byggnadsnämnden som ska utfärda ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. Beslutet ska ha vunnit laga kraft vilket sker fyra veckor efter beslutsdatum. Om du inte inväntar ditt startbesked kommer byggnadsnämnden påföra dig en sanktionsavgift.

Anmälan ska innehålla tydliga ritningar så byggnadsnämnden kan bedöma åtgärdens lämplighet. Från det att anmälan inkommit kan det ta upp till tio veckor innan ett startbesked utfärdas.

Observera att det är förenat med höga sanktionsavgifter om en åtgärd påbörjas utan att startbesked är utfärdat.