Marklov

Inom detaljplanelagt område måste du ansöka om marklov om du väsentligen ska ändra höjdläget på din tomt genom schaktning eller uppfyllnad.

Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering i ett sådant område. För mer information kontakta bygglovsenheten.

Hantering av schaktmassor
Hantering av överskottsmassor eller avfall vid schaktning eller uppfyllnad berörs ofta av miljöbalkens regler och bestämmelser. Läs mer på vår sida om hantering av schaktmassor.