Avgifter

För handläggningen av ditt ärende tar byggnadsnämnden ut en avgift enligt en fastställd taxa.

Byggnadsnämnden tar ut avgifter enligt en av kommunfullmäktige fastställda taxa, nedan visas några exempel på avgifter. Exemplena är en ungefärlig uppfattning om avgiften och kan komma att variera från fall till fall. Även vid ett avslagsbeslut utgår en avgift. Du kan genom länken plan- och bygglovstaxa ta del av taxan.

Exempel på avgifter för nybyggnadskarta och utsättning

  • Nybyggnadskarta för enbostadshus: cirka 7 500 kronor
  • Utsättning av enbostadshus (fyra hörn): cirka 9 500 kronor (kostnaden beror på byggnadsarean samt antal hörn på huskroppen)

Exempel på avgifter för bygglov

  • Nybyggnad av ett bostadshus inklusive garage: cirka 25 000 kronor (avgift för nybyggnadskarta och utstakning tillkommer)
  • Tillbyggnad av enbostadshus mindre än 50 m2: cirka 7 500 kronor
  • Garage mindre än 50 m2: cirka 5 400 kronor
  • Plank: cirka 2 500 kronor

Exempel på avgift för anmälan

  • Installation av braskamin och rökkanal: cirka 1 200 kronor
  • Installation av vatten och avlopp: cirka 2 300 kronor
  • Attefallshus max 25 m2: cirka 4 000 kronor
  • Tillbyggnad enbostadshus max 15 m2: cirka 2 000 kronor

Observera att inga avgifter är momsbelagda. 

Sanktionsavgift
Om du bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagen kommer byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift vilken är mycket hög. Det kan till exempel inträffa om åtgärden som avses i lovet eller anmälan påbörjas innan ett startbesked utfärdats eller om en byggnad tas i bruk innan slutbesked utfärdats.