Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, ändra eller riva finns det mycket att tänka på och det är viktigt att redan från början ta reda på vad som gäller avseende bland annat utformning och tekniska krav.

Byggnadsnämnden beslutar i ärenden avseende bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan och strandskyddsdispens utifrån bestämmelser i bland annat plan- och bygglagen.

Boverkets webbsida kan du hitta värdefull information och där finns även informationsskriften "Får jag bygga". Du är också välkommen att ta kontakt med bygglovsenheten om du har frågor, vi ser gärna att du mejlar din fråga till bygg@habokommun.se