Markradon

Luft som finns i jorden har alltid en hög radonhalt. I hus är ofta lufttrycket lägre inomhus vilket kan bidra till att radon sugs in i huset. Detta sker särskilt om marken är luftgenomsläpplig och grunden på huset är otät. Man bör alltid mäta radon i alla bostäder med markkontakt.  

Mätning  
Det vanligaste sättet att mäta radon är genom långtidsmätning (minst två månader) med så kallad spårfilmsdosa vintertid. En sådan mätning går att beställa via miljöförvaltningen, som har ett avtal med Radonova för analys.  

Åtgärder  
Genom att täta runt golvluckor, till exempel över rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledning, andra rörgenomförningar och vid golvbrunnar samt genomgående sprickor kan man minska inläckaget av radon. Detta ger dock oftast inte tillräcklig effekt, utan man behöver även skapa undertryck under huset, så att jordluften inte sugs in. Vanligast är en så kallad radonsug, en fläkt som suger jordluft direkt under huset via en kanal genom bottenplattan.

”Smalrörsmetoden” är en vidareutveckling av radonsugen. Den utnyttjar flera sugställen och kanaler med mindre dimensioner än radonsugen.

Hus grundlagda på grus eller grovsand till exempel rullstensås med markradonproblem, kan åtgärdas med en radonbrunn som suger luft ur jorden. En radonbrunn kan fungera som radonåtgärd för flera intilliggande hus.  

Mer information finns bland annat på Boverkets webbplats och deras särskilda webbplats Radonguiden.  

Efter varje åtgärd man genomför bör en ny radonmätning göras.