Sophämtning

June Avfall & Miljö ansvarar för att hushållsavfallet samlas in. Vid ändring av abonnemang eller utebliven sophämtning kontakta June Avfall och Miljö AB. Information finns på hemsidan www.juneavfall.se

Normalt töms sopkärlen var 14:e dag men flerfamiljshus och en del verksamheter kan ha tätare tömningsintervall. Vid storhelger kan tömningsdagen komma att ändras. Hämtplatsen är vid tomtgräns om kommunens entreprenör inte meddelat någonting annat. Ställ ut ditt kärl kvällen före angiven tömningsdag.

June Avfall & Miljö svarar på dina frågor om ditt abonnemang

Kontakta June Avfall & Miljö AB för ändring av abonnemang, trasigt kärl/lock eller adressändring. Du kan exempelvis ändra ditt abonnemang så att du får ett större eller mindre sopkärl. Priset för de olika abonnemangen hittar du under regler och taxor. Ska du flytta måste du säga upp ditt abonnemang i god tid för att undvika att du faktureras även efter att du har flyttat.

För flyttanmälan, kontakta June Avfall & Miljö AB.

Ändrad hantering av sopor

Enligt renhållningsordningen i Habo kommun kan en fastighetsägare beviljas dispens (befrielse från skyldighet) från sophämtning eller förlängt sophämtningsintervall. En förutsättning för att få detta är att fastighetsägaren kan ta hand om hushållsavfallet på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Samt att förhållandena på ett markant sätt avviker från vad som är allmänt förekommande.

Ansökan för dispens från sophämtning lämnas till Miljönämnden.
För handläggning av ansökan tar miljönämnden ut en timavgift på 992 kronor enligt 2019 års taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Förlängt sophämtningsintervall ansöks hos June Avfall och Miljö.

Tillfälligt uppehåll i sophämtningen ansöks hos June Avfall och Miljö.

Även den som fått totaldispens från sophämtning är skyldig att se till att återvinningsbart avfall lämnas till återvinning och att farligt avfall tas om hand. Skyldigheten att betala renhållningsavgift kvarstår.