Företag och verksamheters avfall

Företagens hushållsavfall
Alla som har en fastighet måste ha ett renhållningsabonnemang för hushållsavfall. Det gäller även företag och verksamheter eftersom det uppkommer hushållsavfall också i dessa verksamheter. Till exempel räknas avfallet från personalrum som hushållsavfall.

Verksamhetsavfall
Avfall som uppstår till följd av verksamheten, till exempel produktionsspill eller liknande räknas som verksamhetsavfall. Det avfallet hämtas inte av kommunen. Till det anlitar företagen olika privata avfallsentreprenörer.

Habo sortergård
Företag får lämna sorterat avfall mot en kostnad på Habo sortergård under ordinarie öppettider. Du hittar öppettiderna och mer information på www.juneavfall.se.

Schaktmassor
Deponin som ligger i anslutning till sortergården är nedlagd sedan ett antal år. Deponeringen har upphört men återställningsarbetet av platsen pågår och kommer att pågå ett antal år framöver. Det gör att vi fortfarande har möjlighet att ta emot vissa schaktmassor.

Om massorna är användbara eller inte bedöms från fall till fall. Nedanstående kriterier kan användas som riktlinjer för om massorna kan tas emot.

  • Rena jord och sandmassor kan oftast tas emot.
  • Lera och andra blöta massor kan inte lämnas.
  • Torv och andra massor med mycket organiskt material kan inte lämnas.
  • Massor med inblandning av stubbar, storsten och annat främmande material kan inte lämnas.
  • Provtagning av massorna kan krävas vid misstanke om förorening.

Användbara schaktmassor kan lämnas kostnadsfritt men avlämnaren står för eventuella kostnader i samband med mottagandet, så som utkörning med bandschaktare eller motsvarande.