Sibbabo Återvinningscentral

Allt grovavfall som normalt uppstår i ett hushåll kan lämnas på återvinningscentralen. Vi tar till exempel emot grovavfall, trä, gips, möbler, trädgårdsavfall och farligt avfall såsom kemikalier, elektronik och vitvaror. På Sibbabo kan du även lämna dina förpackningar till återvinning. 

Öppettider på Sibbabo Återvinningscentral
Måndag kl 14.00-19.00 
Tisdag kl 10.00-16.00
Onsdag stängt
Torsdag kl 10.00-19.00
Fredag kl 12.00-16.00
Lördag* kl 09.00-13.00
Söndag stängt
*Från 1 november-31 mars endast öppet första och sista lördagen i månaden

Avvikande öppettider 2017
December
25 december Juldagen - stängt
26 december Annandag Jul - stängt

Januari 2018
Sibbabo planeras hållas stängd under vecka 1 då June Avfall och Miljö AB tar över driften. Läs mer om övergången till nytt avfallsbolag här.

 

Sibbabo Återvinningscentral
Vill du hitta till Sibbabo med hjälp av GPS? Adressen är Mellangölhult Avfallsdeponin och koordinaterna enligt SWEREF 99 TM är: N 6419973  E 440539. Sibbabo ligger ca 5 km från centrala Habo, följ väg 1819 mot Mullsjö och sväng vänster vid skylt Återvinningscentral.

Regler för återvinningscentralen
Att besöka återvinningscentralen är kostnadsfritt för privatpersoner bosatta i Habo kommun, eftersom det ingår som en del i avfallstaxan. Företag och verksamhetsutövare betalar en avgift för sitt avfall. Mer om detta hittar du under Företags och verksamheters avfall.

Allt avfall som lämnas på Sibbabo ska vara sorterat enligt skyltningarna. Töm ditt avfall på anvisad plats. Utbildad personal finns alltid på plats då återvinningscentralen är öppen, kontakta personalen om du är osäker eller har några frågor.

Det avfall som du lämnar till återvinningscentralen betraktas som bortskaffat och lämnas inte ut igen. Äganderätten till allt avfall som levererats till Sibbabo Återvinningscentral övergår till Habo kommun så fort material avlämnats i avsedd behållare, container eller plats. Kommunen ansvarar för att hushållsavfallet i kommunen omhändertas och behandlas på ett miljöriktigt sätt.

Alla incidenter rörande hot, våld, stöld eller skadegörelse inrapporteras utan dröjsmål till kommunens säkerhetsansvarig samt till polisen.

Kan någon annan ha nytta av det du inte vill ha?
På Sibbabo finns även möjlighet att lämna saker som inte behöver slängas. En prylbod finns utplacerad där du kan lämna saker som du tycker är för fina för att slängas och som du tror att någon annan har glädje av. Sakerna går vidare till försäljning via Bruk för alla. Endast inlämning gäller, ingen försäljning sker på Sibbabo.

Trafik på återvinningscentralen
Vägarna på området är väl uppmärkta med pilar. En genomfartsfil leder genom hela området, förbi alla containrar, på var sida om genomfartsfilen finns plats förparkering/avlastning. På vänster sida för farligt avfall och på höger sida för större avfall. Heldragna linjer vid containrar visar hur parkering invid dessa ska ske. Tänk på att hålla genomfarten fri så att alla som vill kan passera.

Vid byggnaden för farligt avfall kan parkering ske en kort stund utmed byggnaden för avlastning av farligt avfall. Flytta bilen direkt när avlastning skett så nästa person kan få plats. Om du även ska lasta av i containrarna efter att ha parkerat och lastat av vid farligt avfall, kör runt byggnaden för att passera containrarna igen.

Gå inte över genomfartsfilen med avfall i famnen, det är en stor olycksrisk och hindrar dessutom trafiken. På området har arbetsfordon företräde.