Kvalitets- och utvecklingsarbete

Inom våra förskolor och grundskolor pågår ett ständigt kvalitets- och utvecklingsarbete där även barn/elever och vårdnadshavare ges möjlighet att delta.

All pedagogisk verksamhet/utbildning ska enligt skollagen (SFS 2010:800) utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Systematiskt kvalitetsarbete ska vi arbeta med på alla nivåer i organisationen. Resultatet av analyserna i kvalitetsarbetet ska därefter ligga till grund för kompetensutveckling och utvecklings-/förbättringsarbetet i förskolor, skolor och fritidshem.

Barn/elever och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Det kan till exempel handla om att ta tillvara idéer och upplevelser som kommer till utryck på olika sätt, elev- och föräldraenkäter, föräldraråd, lokala styrelser med mera.

Inriktningen på arbetet ska vara att de nationella målen i läroplanen och i andra styrdokument uppfylls.