Skolskjuts

Vi ordnar skolskjuts för dig som är folkbokförd i Habo kommun och har lång skolväg eller av andra skäl inte kan ta dig till skolan.

Vem får skolskjuts?
Du som är elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola får skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den anvisade skolan är minst:

  • 2 km för elever i förskoleklass och årskurs 1-3
  • 3 km för elever i årskurs 4-6
  • 4 km för elever i årskurs 7-9

Du som är skolskjutsberättigad kommer att få information och skolkort första skoldagen (ingen ansökan behöver göras). Skolskjutsen omfattar inte resor till och från fritidshemsverksamhet.

Läs gärna våra ordningsregler för elever som åker skolskjuts och tidtabellen som gäller för läsåret 2017-2018. Mer information om skolskjuts hittar du också i våra riktlinjer. För elever som åker med linjebuss 115 finns mer information på Jönköpings länstrafiks webbplats (välj därefter Skolkort).

Om du väljer en annan skola
Rätten till skolskjuts gäller inte om du har valt en annan skola än den skola vars upptagningsområde du tillhör. Skolskjuts kan ges i dessa fall om det kan ske utan merkostnad för kommunen.

Skolskjuts vid växelvis boende
Elev som växelvis bor stadigvarande på två adresser har rätt till skolskjuts, men endast inom kommunens gränser. Ansökan om skolskjuts vid växelvis boenden ska göras inför varje nytt läsår. 

Skolskjuts vid särskilda skäl
Om du har särskilda skäl, till exempel trafikförhållanden, medicinska skäl eller någon form av funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter, kan du få skolskjuts. Det kan vara i form av ordinarie skolbuss, taxi eller specialfordon. Behovet av skolskjuts bedöms utifrån en helhetsbedömning och efter prövning i varje enskilt fall. Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl görs på särskild blankett.